Selecteer een pagina

7 MVI beleidsthema’s

Het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen bevat 7 thema’s waarmee via inkoop bijgedragen kan worden aan de beleidsdoelstellingen van haar organisatie. De thema’s worden hieronder kort uitgelegd en toelichting aan de hand van een video.

Biobased Inkopen

Wat is een biobased economie?
De term biobased economie wordt gebruikt voor een economie die draait op biomassa als grondstof voor materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie als vervanging van fossiele grondstoffen.

Waarom fossiele grondstoffen vervangen?
De transitie naar een biobased economie is noodzakelijk, omdat de wereldbevolking groeit van 7 miljard nu tot 9 miljard in 2050, terwijl fossiele grondstoffen steeds schaarser  worden.

Wat zijn inkoop oplossingen?
Veel producten zijn gemaakt van fossiele grondstoffen. Door te kiezen voor producten waarbij de fossiele grondstoffen zijn vervangen voor hernieuwbaar, organisch materiaal wordt de transitie en innovatie gestimuleerd. Het kan interessant zijn om te kiezen voor biobased alternatieven, omdat deze grondstoffen extra functionele eigenschappen kunnen bevatten waardoor de kosten gedurende de levensduur lager liggen.

De Provincie Zeeland heeft in een animatie uitgelegd waarom biobased inkopen een positieve impact heeft.

Meer informatie op GoBiobased

Milieuvriendelijk Inkopen

Wat is milieuvriendelijke inkopen?
Bij milieuvriendelijk inkopen gaat het om het voorkomen of minimaliseren van een negatieve impact op het milieu tijdens de winning van  grondstoffen, fabricage, gebruik en recycling.

Wat zijn de negatieve gevolgen voor het milieu?
Milieuvervuiling is de aantasting van het milieu door menselijke activiteiten. Een grote uitstoot van bijvoorbeeld CO2, het dumpen van chemisch afval van fabrieken en (micro)plastics die in de natuur terecht komen hebben grote gevolgen voor de natuur.

Hoe milieuvriendelijker in te kopen?
Door makers van producten te stimuleren om het water schoner te maken, gebruik te maken van hernieuwbare energie en grondstoffen te gebruiken die gezond zijn voor mens en milieu wordt bijgedragen aan een beter milieu. Duurzame producten kunnen kosten besparen tijdens de levensduur, omdat ze bijvoorbeeld minder energie verbruiken. Vraag naar een levenscyclus analyse waarmee de milieu-impact van het product doorgerekend kan worden.

 

Innovatief inkopen

Wat is innovatief inkopen?
Bij innovatie gericht inkopen staat het resultaat voorop: het inkopen van een innovatie. Innovatie is van groot belang voor economische groei en vooruitgang.

Wat is de positieve impact?
Het verbeteren van de effectiviteit en de efficiëntie van publieke diensten. Ook kan door innovatie gericht in te kopen een oplossing gevonden worden voor maatschappelijke uitdagingen en veranderende behoeften.

Wat zijn inkoop oplossingen?
Innovatie gericht inkopen kan op 2 manieren. Door het bedrijfsleven uit te dagen een innovatieve oplossing te ontwikkelen voor een probleem. Of door ruimte te bieden aan marktpartijen om een ontwikkelde innovatieve oplossing aan te bieden.

Social return

Wat is social return?
Social Return On Investment (SROI) is een methodiek voor het meten van de (extra) sociale en maatschappelijke waarde voortvloeiend uit een investering.

Wat is de positieve impact?
Social return heeft als doel om de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is vaak regio specifiek uitgewerkt.

Wat zijn inkoop oplossingen?
In een aanbesteding een SROI verplichting opleggen. Dit houdt in dat een bepaald percentage van de loonsom (meestal tussen de 2- 5%) geïnvesteerd moet worden in het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Circulair Inkopen

Wat is circulair inkopen?
De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en waardebehoud van grondstoffen te stimuleren.

Waarom grondstoffen hergebruiken?
Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. In het Grondstoffenakkoord staan afspraken om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen.

Wat zijn inkoop oplossingen?
Door makers van producten te vragen hoe ze bij het ontwerp al rekening houden met hergebruik mogelijkheden van de materialen wordt de transitie en innovatie gestimuleerd. Apparaten worden bijvoorbeeld zo ontworpen, dat ze makkelijker gerepareerd kunnen worden. Het kan interessant zijn om naar andere eigendomsmodellen te gaan waarin betalen voor gebruik centraal staat. Hiermee wordt gestimuleerd dat producten en grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw worden gebruikt.

Meer informatie E-book Circulair Inkopen Copper8

 

Internationale voorwaarden

Wat zijn internationale sociale voorwaarden?
De internationale sociale voorwaarden richten zich op het bevorderen van de internationale arbeidsnormen, zoals het tegengaan van dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie.

Waarom zijn deze belangrijk?
Veel producten hebben hun oorsprong in armere productielanden. Landen waar zaken als respect voor mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden en een leefbaar loon niet vanzelfsprekend zijn.

Wat zijn inkoop oplossingen?
Het standaard toepassen van internationale sociale voorwaarden (ISV) voor producten, die in landen geproduceerd worden waar risico’s zijn op schending van sociale voorwaarden, draagt bij aan het uitbannen van zulke misstanden in de inkoopketen.

MKB vriendelijk inkopen

Wat is MKB vriendelijk inkopen?
Het verbeteren van de toegang voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB) is één van de doelstellingen van de Aanbestedingswet 2012. Daarnaast is het inkopen bij (lokale) MKB-bedrijven in veel coalitie- of bestuursakkoorden een belangrijk beleidsdoel.

Waarom is het nodig?
In de praktijk blijkt dat er voor MKB-bedrijven belemmeringen zijn om deel te nemen aan aanbestedingen. Denk hierbij aan (te) omvangrijke opdrachten, disproportionele of onduidelijke geschiktheidseisen, hoge administratieve lasten, langdurige raamcontracten en gebrek aan kennis over aanbesteden. Maar liefst 99% van alle bedrijven in Nederland valt onder de noemer Midden en Klein Bedrijf (MKB). In de praktijk blijkt dat deze bedrijven naar verhouding minder opdrachten uitvoeren voor de overheid dan op basis van hun aantal te verwachten is.

Wat zijn inkoop oplossingen?
Om start-ups beter in positie te brengen, is het vaak verstandig uw opdrachten niet op een traditionele manier aan te besteden. Zo hebben jonge ondernemers veelal geen ervaring in het doorlopen van een openbare of niet-openbare procedure, en geeft dit hen ook niet de kans om te laten zien wat ze kunnen. Voor omvangrijkere opdrachten kan de aannemer gevraagd worden welk percentage van het werkt ingevuld wordt door een onderneming uit het MKB.

Trainingen

Wij verzorgen webinairs en online trainingen met praktijkvoorbeelden.

Workshops

Wij verzorgen workshop om voor een project MVI concreet te vertalen in kansen en eisen.

Wij dragen bij aan een mooie leefomgeving. Jij ook? Ga naar tools of neem contact met met mviplatform voor een training of workshop.